Determinants of national innovation capacity in developing countries: An empirical survey

Mustafa ZUHAL

Abstract


Abstract. National innovation capacity is seen as the main source of sustainable growth and prosperity of countries. National innovation capacity, being both an economic and political asset, is defined as the potential of a country to produce innovation. At the same time, measuring the capacity of national innovation provides important information about the dynamics of innovation in the field of economics. Also, it is seen that most of the studies on national innovation capacity have focused on developed countries. In this study, it is aimed to make an empirical analysis of the determinants of national innovation capacity in developing countries in comparison with developed countries. For this purpose, variables considered to be determinants of national innovation capacity are classified under three headings as national technological capability and infrastructure factors, external factors, and institutional factors. In most studies in the literature, national innovation capacity is represented only by the number of patents in the empirical analysis. However, in most of these studies, the disadvantages and deficient aspects of representing national innovation capacity only with the number of patents are mentioned and almost no alternative methods have been suggested. Based on the suggestions and methods in empirical studies, the national innovation capacity index is calculated and represented as a new output variable representing the national innovation capacity in the effort to fill the relevant gap in the literature. In the study, data in the period of 1996-2016 are analyzed by the panel data analysis method for 18 developing countries and 31 developed countries. The effects of national technological capabilities and infrastructure factors of national innovation capacity in developing countries are seen to be weak. At the same time, it is seen that external factors have a positive effect on national innovation capacity in these countries and this indicates the dependence on foreign technologies in the development of technological capabilities.

Keywords. National Innovation Capacity, National Technological Capability, Developing Countries, Panel Data Analysis.

JEL. O32, O33, C23.

Keywords


National Innovation Capacity; National Technological Capability; Developing Countries; Panel Data Analysis.

Full Text:


References


Acemoğlu , D., & Zilibotti, F. (1999). Information Accumulation in Development. Journal of Economic Growth , Vol. 4, No. 1, 5-38.

Açıkgöz, A. (2012). Bilgi-Teknoloji ve Yenilik Üretim Stratejisi (Ulusal Yenilik Sistemleri). İstanbul: Literatür Yayınları.

Akçomak, İ. (2016). Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Çerçevesi. İ. Akçomak, E. Erdil, M. Pamukçu, & M. Tiryakioğlu içinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika (s. 509-528). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akçomak, İ., Erdil, E., Pamukçu, M., & Tiryakioğlu, M. (2016). Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma. İ. Akçomak, E. Erdil, M. Pamukçu, & M. Tiryakioğlu içinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika (s. 17-39). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akçomak, İ., Erdil, E., Pamukçu, M., & Tiryakioğlu, M. (2016). Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akkemik, K. (2016). Teknoloji Politikalarının Uygulanmasında Sıradışı Bir Örnek: Japonya. İ. Akçomak, E. Erdil, M. Pamukçu, & M. Tiryakioğlu içinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika (s. 565-587). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akyüz, Y. (2009). Sermaye Bölüşüm Büyüme. Ankara: Eflatun Yayınevi.

Almeida, R., & Fernandes, A. (2008). Openness and Technological Innovations in Developing Countries: Evidence from Firm-Level Surveys. The Journal of Development Studies, 44:5, , 701-727.

Ansal, H. (2004,). Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü. M. Kiper içinde, Teknoloji (s. 35-58). Ankara: Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Kozan Ofset.

Archibugi, D., & Coco, A. (2004). A New Indicator of Technological Capabilities for Developed and Developing Countries (ArCo). World Development Vol. 32, No. 4, , 629–654, .

Archibugi , D., & Pianta, M. (1996). Measuring technological Change through patents and innovation surveys. Technovation, 16(9) , 451-468.

Archibugi, D. (1992). Patenting As An Indicator Of Technological Innovation: A Review. Science and Public Policy, volume 19, number 6,, 357-368.

Artar, O. (2016). The Role of Social and Political Variables in Economic Growth of Developing Countries: A Panel Data Analysis. Eurasian Academy of Science Social Science Journal Vol: 8 , 22-32.

Atik, H. (2006). Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Türkiye ve Bazı Komşu Ülkelerin Dış Ticareti Üzerine Bir Analiz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.61, 23-45,.

Aydoğan, S., Erdil, E., & Pamukçu, M. (2016). Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi. İ. Akçomak, E. Erdil, M. Pamukçu, & M. Tiryakioğlu içinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika (s. 667-699). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

B. Güriş. (2018). Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri ve Eşbütünleşme. S. Güriş içinde, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi (s. 350-370). İstanbul: Beta Yayınları.

Baesu, V., Albulescu, C., Farkas, Z.-B., & Drâghici, A. (2015). Determinants Of The High-Tech Sector Innovation Performance in The European Union: A Review. Procedia Technology 19, 371 – 378.

Bakırtaş, T. (2014). Dünya'da ve Türkiye'de Ekonomik Kalkınma Küresel Kalkınma Odaklı Sorunlar Yeni Model Arayışları. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ballı, E. ( 2017). Teknoloji, İnovasyon Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Üst Ve Üst Orta Gelir Gruplarındaki Ülkeler Üzerine Bir İnceleme. Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 9, No 2,, 15-30.

Ballı, E., & Manga, M. (2015). Ulusal İnovasyon Kapasitesi Üzerine Bir Deneme: OECD Ülkeleri Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 7, No 2, , 58-74.

Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. England: John Wiley & Sons Ltd.

Bartels, F., Voss, H., Lederer, S., & Bachtrog, C. (2012). Determinants of National Innovation Systems: Policy Implications for Developing Countries. Innovation: Management, policy & practice 14(1): , 2–18.

Betz, F. (2013). Teknolojik Yenilik Yönetimi Çeviri: Pınar Güran. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

Buchanan, R. (2020, 01 09). History of technology. Encyclopædia Britannica : https://www.britannica.com/technology/history-of-technology adresinden alındı

Carlsson , B., & Stankiewicz,, R. (1995). On The Nature, Function and Composition of Technological Systems,. The Journal Of Evolutionary Economics, Volume: 1 Cilt: 2,, 93-118.

Cassiolato, J., Lastres, H., & Soares, M. (2014). The Brazilian National System of Innovation: Challenges To Sustainability And Inclusive Development. G. Dutrénit, & J. Sutz içinde, National Innovation Systems, Social Inclusion and Development (s. 68-101). Edward Elgar Publishing.

Castellacci, F., & Natera, J. (2013). The Dynamics of National Innovation Systems: A Panel Cointegration Analysis of The Coevolution Between Innovative Capability and Absorptive Capacity. Research Policy 42, 579– 594.

Coe, D., Helpman , E., & Hoffmaister, A. (1997). North-South R&D Spillovers. The Economic Journal, Vol. 107, No. 440, 134-149.

Coombs, R., Saviotti, P., & Walsh, V. (1987). Economics and Technological Change. United States of America: Rowman and Littlefield.

Cooper, J. (2014). National Innovation System of The Russian Federation. C. Cooper içinde, Wiley Encyclopedia of Management. John Wiley & Sons, Ltd.

....

Vandenbussche, J., Aghion , P., & Meghir, C. (2006). Growth, Distance to Frontier and Composition of Human Capital. Journal of Economic Growth, Vol. 11, No. 2, 97-127.

Waguespack, D., Birnir, J., & Schroeder, J. (2005). Technological Development And Political Stability: Patenting in Latin America And The Caribbean. Research Policy 34 , 1570–1590.

Wamae, W. (2006). A Technology Acquisition Model: The Role of Learning and Innovation, . United Nations University-Maastrich Economic and Social Research and Training Centre of Innovation and Technology.

World Bank. (2008). Global Economic Prospects Technology Diffusion in the Developing World. Washington DC: The World Bank.

World Bank. (2019, 09 29). World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators adresinden alındı

Wu, J., Ma, Z., & Zhuo, S. (2017). Enhancing National Innovative Capacity: The Impact Of High-Tech International Trade And Inward Foreign Direct Investment. International Business Review 26, 502–514.

Xu, X., Watts, A., & Reed, M. (2019). Does Access To Internet Promote Innovation? A Look At The U.S. Broadband İndustry . Growth and Change, 1423-1440.

Yamada, A. (2018). Japanese Science, Technology And Innovation Policy. https://www.br.emb-japan.go.jp/files/000373819.pdf.

Yaşgül, Y. (2015). Patent Koruması İleri Teknoloji İçeren Patent Koruması İleri Teknoloji İçeren Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1) , 51-63.

Yıldırım, Ö. (2019, 08 03). Bilgi Türleri: Teknik Bilgi Nedir? Felsefe.Gen.Tr: https://www.felsefe.gen.tr/bilgi-turleri-teknik-bilgi-nedir/ adresinden alındı

Yıldırım, S. (2009). Aghion-Howitt Büyüme Modeli Çerçevesinde Ekonomik Özgürlük Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 25, 259-268.

Yıldırım, S. (2011). İnovasyonun Makroekonomik Belirleyicileri. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13,, 53–68.

Yoshıtomı, M. (1992). Macroeconomic and Schumpetarian Features of Japanese Innovations in the 1980s. T. S. diğerleri içinde, Japan's Growing Technological Capability: Implications for the U.S. Economy (s. 98-105). Washington, D.C.: Natıonal Academy Press.

Zang, L., Xiong, F., Lao, X., & Gao, Y. (2018). Does Governance Efficiency Matter For National Innovative Capacity? One Tale From Different Countries. Technology Analysis & Strategic Management, 1-15.
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/ter.v7i3.2123

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Turkish Economic Review - Turk. Econ. Rev. - TER - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-0414

Editor: ter@ksplibrary.org   Secretarial: secretarial@ksplibrary.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library