Tendency to Violence of Young People in Their Adolescence Period and Precautions to be Taken

Leyla ÖZDEMİR

Abstract


Abstract. Adolescence is an important period in which many changes and difficulties take place in people including acquiring adult attitude and behavior, sexual maturity and body growth. The related studies show that adolescence, who follows self-acquisition ad autonomy phases, tends to attend gang activities, to use dangerous products, perpetration and to use violence. This study provides various (psycho-) social factors which direct adolescence to violence usage, additionally provides suggestions to enable adolescence to experience this period with the minimum difficulty depending on national and international studies.

Keywords. Adolescence period violence, Precautions against violence, Environmental factors, Family and violence.

JEL. E24, J24, O15.


Keywords


Adolescence period violence; Precautions against violence; Environmental factors; Family and violence.

Full Text:


References


Adler, A. (1997). Psikolojik Aktivite, Çeviri: B. Çorakçı. İstanbul: Say Yayınları.

Avcı, R. (2006). Şiddet davranışı gösteren ve göstermeyen ergenlerin ailelerinin aile işlevleri, öfke ve öfke ifade tarzları açısından incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Avcı, R. & Güçray, S. S. (2010). Şiddet davranışı gösteren ve göstermeyen ergenlerin ailelerinin aile işlevleri, aile bireylerine ilişkin problemler, öfke ve öfke ifade tarzları açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 45-76.

Avcı, R., & Güçray, S.S. (2013). Ebeveynler arası çatışma, akran ve medya etkileri ile ergenlerdeki şiddet davranışı arasındaki ilişkiler, şiddete yönelik tutumların aracı rolü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(4), 1995-2015. doi. 10.12738/estp.2013.4.1950

Bahçıvan-Saydam, R., & Gençöz, T. (2005). Aile ilişkileri, ebeveyn çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik değerinin gençler tarafından belirtilen davranış problemleri ile olan ilişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 20(55), 61-74.

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). Social Learning Theory, Practice Hall- New Jersey, 22-36.

Carlson, B.E. (1990). Adolescent observers of marital violence, Journal of Family Violence, 5, 285- 299. doi. 10.1007/BF00979065

Cillessen, A. (2002). Understanding the predictors of violent adolescent behavior. USA Today Magazine, 130, [Retrieved from].

Denmark, F., Krauss, H., Wesner, H.R., Midlarsky, E., & Gielen, U. (2005). Violence in Schools: Cross-National and Cross-Cultural Perspectives, E-Book, Springer Science + Business Media.

Dilillo, D., Tremblay, C.G., & Paterson, L. (2000). Linking childhood sexual abuse and abusive pareting: The mediating role of maternal anger, Child abuse & Neplect. 24(6), 767-779.

Dizman, H. (2003). Anne-Babası ile Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Dollard, J., Doob, L.W., Miller, N.E., Mowrer, O.H., & Sears, R.R. (1939). Frustration and Aggression. New Haven: Yale Üniversitesi Yayınları.

Duran, Ö., & Eldeleklioğlu, J. (2005). Öfke kontrol programının 15-18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 267- 280.

Eisenberg, N., & Miller, P.A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors, Psychological Bulletin, 101(1), 91-119. doi. 10.1037/0033-2909.101.1.91

Eron, L.D., & Huesmann, L.R. (1986). Television and the aggressive child: A crossnational Comparison, NJ: Erlbaum.

Eron, L.D., & Huesmann, R. (1993). The stability of aggressive behavior - even unto the third generation, in: Handbook of Developmental Psychopathology, M. Lewis, (Edt.), NY: Plenum, 147-156.

Flannery, D., Vazsonyi, A., Torquati, J., & Fridrich, A. (1994). Ethnic and gender differences in risk for early adolescent substance use, Journal of Youth and Adolescence, 23(2), 195-213. doi. 10.1007/BF01537445

Flannery, D. (2006). Violence And Mental Health in Everyday Life. Lanham: Altamira Press.

Frias-Armenta, M. (2002). Longterm effects of child punishment on mexican women: A structural model, Child abuse & Neplect, 26(4), 371- 386.

Garbarino, J. (1999). Lost boys: Why our sons turn violent and how we can save them. New York: Anchor Books.

Gordon, T. (1999) Etkili Ana Baba Eğitimi, E. Aksay, & B. Özkan, (Çeviri), İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Gül, S.K., & Güneş, I.D. (2009). Ergenlik dönemi sorunları ve şiddet, Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 79-101.

Gültekin, F. (2001). Saldırganlık ve öfkeyi azaltma programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeyleri üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 180-191.

Gümüş, T. (2000). Kendini Kabul Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Saldırganlık Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Hinchey, F.S., & Gavelek, J.R. (1982). Empathic responding in children of battered women, Child Abuse Negl, 6, 395-401.

Işık, H. (2006). Çocuk suçluluğu ve okullarla ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 287-299.

Korkut-Owen, F., & Owen, D. (2008). Kadına yönelik aile içi şiddet. Ankara Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, [Retrieved from].

Mertoğlu, M., Doğutaş, C., Cemalcılar, Z., & Baydar, N. (2008). Şiddetin okula bağlı nedenleri ve alınabilecek önlemler stratejik önlemler konulu Ohio-İstanbul karşılaştırmalı bir araştırma, in VIII. Adli Bilimler Kongresi Çocuk ve Adli Tıp Bildiri Özetleri Kitabı, 15-18 Mayıs 2008- Kocaeli, Ankara: Tübitak Yayınları, No: 5847.

Mihalic, S.W. & Elliot, D. (1997). Short and long-term consequences of adolescent work, Youth and Society, 28(4), 464-498. doi. 10.1177/0044118X97028004004

Miller, M., Azrael, D., & Hemenway, D. (2002). Firearm availability and unintentional firearm deaths, suicide, and homicide among 5-14 year olds, The Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care, 52(2), 267-275. doi. 10.1097/00005373-200202000-00011

Moeller, T.G. (2001). Youth Aggression And Violence: A Psychological Approach. USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Saçar, B. (2007). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Salzinger, S., Feldman, T., & Hood, J. (2002). An ecological framework for understanding risk forexposure to community violence and the effects of exposure on children and adolescents, Aggress Violent Behavior, 7(5), 423-451. doi. 10.1016/S1359-1789(01)00078-7

Simons, R.L., Wu, C., Conger, R.D., & Lorenz F.O. (1994). Two routes to delinquency: Differences between early and late starters in the impact of parenting and deviant peers, Criminology, 32(2), 247-276. doi. 10.1111/j.1745-9125.1994.tb01154.x

Simons, K.J., Paternite, C.E., & Shore, C. (2001). Quality of parent/adolescent attachment and aggression in young adolescents, Journal of Early Adolescence. 21(2), 182-203. doi. 10.1177/0272431601021002003

Thomas, S.P. & Smith, H. (2004). School connectedness, anger behaviors, and relationships of violent and nonviolent American youth, Perspectives in Psychiatric Care, 40(4), 135-138. doi. 10.1111/j.1744-6163.2004.tb00011.x

Türkiye İstatistik Kurumu, (2011), İstatistiklerle Gençlik 2011.

Öz, İ. (1997). Çocuk Olmak Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları, 2. Basım, Ankara: Kök Yayıncılık.

Özmen, A. (2006). Öfkeyle başa çıkma eğitiminin ve etkileşim grubu uygulamasının içe yönelik öfke üzerindeki etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), 175-185.

Öztürk, N. (2008). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Wilkinson, D., & Fagan, J. (2001). What we know about gun use among adolescents, Clinical Child and Family Psychology Review, 4(2), 109-132. doi. 10.1023/A:1011329130712

Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: Büyük sınıflar ve sınıf yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(3), 261-274.

Yıldırım, A. (1998). Sıradan Şiddet, No. 9, İstanbul: Boyat Kitapları.
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/jsas.v3i4.1061

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Journal of Social and Administrative Sciences - J. Adm. Soc. Sci. - JSAS - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-0406. Editor : editor-jsas@kspjournals.org   Secretarial: secretarial@kspjournals.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Journals